دبستان پسرانه غیر دولتی صالحین منطقه سه تهران

کادر آموزشی دبستان

مدیر پیش دبستان و دبستان

 داود چراغ خانی

دبیران پیش دبستان

                          

مرضیه موسی خان          منا قاسمی                راحله سلمانی

دبیران پایه اول دبستان

             

علیرضا رئیسی امجد      جواد نظافت دوست

دبیران پایه دوم دبستان

                          

ابوالفضل بنی جمالی         سعید کیا                   حمید آتشباری

دبیران پایه سوم دبستان

                                                     

حمیدرضا رئیسی امجد         مهدی قدیری                سیف الله نصیری

دبیران پایه چهرم دبستان

                   

عباس جمالیان             محمود عربی               محمود چمنی

دبیران پایه پنجم دبستان

                    

محمدمهدی ربیعی         علی قاسمی              حسن قاضی