دبستان پسرانه غیر دولتی صالحین منطقه سه تهران

کادراداری دبستان

نظامت

                          

  حسن ذوالقدر           سعیدشهرآرام             سعید صومی              اصغر شیدایی

                     

معاونت اجرایی

هما آهنگر

مشاور

دکتر مرمضی

روابط عمومی

             

          ابراهیم نادعلیان           سید محمد مهدی صادقی

انتشارات و IT

      

  اعظم بیاتی            پگاه چراغ خانی